OZ STROJÁR

Dovoľujeme si oznámiť všetkým naším priaznivcom, že od 30. januára 2015 naše občianske združenie vstupuje do prechodného obdobia, v ktorom dôjde k nasledovným zmenám:

 

- Občianske združenie zmení svoj názov. Meno OZ PPS zanikne a nové meno združenia bude:

Občianske združenie Strojár, skrátene OZ Strojár.

 

- Občianske združenie zmení svoje sídlo. Z adresy: Tajovského 7, 962 12  Detva sa presťahuje na adresu:

Žihľava 85, 985 22 Cinobaňa.

 

 Korešpondečná adresa dňom 30.1.2015 sa zmení na:

Žihľava 85, pošta Látky, PSČ: 985 45

 

E-kontakt a komunikácia je možná prostredníctvom:

E-mail:                    mba-strategy@mba-strategy.sk

http:                     www.mba-strategy.sk

 

Dňom 30.1.2015 je aktuálnou fakturačmou adresou adresa:
OZ Strojár, Cinobaňa

Žihľava 85

985 42 pošta Látky
 

Predseda združenia:
Ing. Pavol Šimkovič, MBA 

Tel.:              +421 905 629 451
E-mail:          pavol@simkovic.eu
  

Fakturačné údaje:
Organizácia:             OZ Strojár

Peňažný ústav:       ČSOB pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu:                4004326241/7500
IBAN:                        SK52 7500 0000 0040 0432 6241
IČO:                           42008611
DIČ:                           2022567459

Stanovy OZ