Stanovy OZ

 

 

 

Článok I.

Názov a sídlo

 

1. Občianske združenie PPS (ďalej len „združenie“) je samostatným, záujmovým a dobrovoľným združením fyzických osôb vytvoreným v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Občianske združenie prijíma názov: Občianske združenie PPS.
3. Sídlom združenia je: Tajovského 7, 962 12 Detva, Slovakia
4. Korešpondenčnou adresou je: Areál PPS, 962 12 Detva

5. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.
 

 

Článok II.

Ciele a činnosti

 

1. Cieľom združenia je združovanie osôb za účelom spoluúčasti na tvorbe a rozširovaní:
a) poštových služieb;
b) zdravotnej starostlivosti;
c) služieb sociálnej pomoci;
d) výchovných a vzdelávacích služieb;
e) služieb dodávaných členom;
f) služieb súvisiacich so športom alebo telesnou výchovou;
g) kultúrnych služieb;
h) zhromažďovaní finančných prostriedkov;
i) služieb verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu;
j) poisťovacích služieb;
k) dodaní a nájme nehnuteľností;
l) finančných služieb;
m) predaja poštových cenín a kolkov;
n) prevádzkovaní lotérií a iných podobných hier;
Cieľom združenia ďalej je:
o) šírenie hodnôt a myšlienok vzdelávania a vedeckovýskumného poznania, ako aj informácií najmä s ekonomickým zameraním;
p) rozvíjanie vedecko – výskumnej činnosti v spoločenskovedných a iných oblastiach;
q) podpora vzdelávania slovenskej verejnosti v oblasti spoločenských a iných disciplín;
r) vedecká a publikačná činnosť;
s) vytvárať ekonomické podmienky a získavanie finančných prostriedkov slúžiacich pre rozvoj svojej činnosti.
2. Na dosiahnutie cieľov združenie najmä:
a) Organizuje, zabezpečuje a sprostredkúva vzdelávacie aktivity (prednášky, kurzy, odborné semináre, konferencie a iné) pre členov združenia a pre iných záujemcov z tuzemska a zahraničia;
b) Poskytuje a sprostredkúva lektorskú činnosť a inú odbornú pomoc;
c) Podporuje výmenu skúsenosti a poznatkov;
d) Organizuje, koordinuje a administruje ďalšie vzdelávanie pre iných záujemcov z tuzemska a zahraničia;
e) Podporuje a zabezpečuje študijné cesty, pracovné pobyty a stáže členov zduženia a iných záujemcov;
f) Vydáva odborné, metodické a informačné publikácie pre členov združenia a pre širokú verejnosť (publikačná a vydavateľská činnosť);
g) Poskytuje informačné a poradenské služby svojim členom, odbornej a širokej verejnosti, orgánom verejnej moci;
h) podporuje vytváranie neformálnych záujmových spolkov (satelitov), ktorých prostredníctvom účinnejšie dosahuje naplnenie svojich cieľov a aktivít;
i) vypracúva vedecké štúdie a analýzy;
j) publikuje výsledky svojich a iných zistení (publikačná a vydavateľská činnosť);
k) pripravuje a implementuje projekty financované najmä zo zdrojov Európskej únie a Slovenskej republiky;
l) spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami podobného zamerania, ako aj s orgánmi verejnej moci;
m) propaguje činnosť združenia;
n) ochraňuje práva a oprávnené záujmy svojich členov a občanov, ktoré súvisia s činnosťou združenia.
3. Združenie sa môže uchádzať o členstvo v iných občianskych združeniach a vstupovať do európskych a medzinárodných organizácií.
4. Združenie môže za účelom dosahovania svojich cieľov uzavierať najmä zmluvy o súčinnosti, spolupráci alebo poskytovaní služieb s inými združeniami alebo ostatnými verejnými či súkromnými subjektmi.
 

 

Článok III.

Členstvo v združení

 

1. Členstvo v združení je dobrovoľné a všetci členovia sú si vo svojich právach a povinnostiach rovní.
2. O členstvo v združení môže na základe predloženej písomnej žiadosti a odporúčania iného člena požiadať každá fyzická osoba, ktorá:
a) je staršia ako 18 rokov,
b) má štátnu príslušnosť členského štátu Európskej únie,
c) je spôsobilá na právne úkony,
d) podporuje ciele a činnosti združenia.
3. Členstvo v združení je neprevoditeľné.
4. Združenie vedie zoznam všetkých svojich členov.
 

 

Článok IV.

Vznik a zánik členstva

 

1. Členstvo v združení vzniká jednomyseľným rozhodnutím správnej rady o prijatí za člena združenia.
2. Dňom prijatia za člena sa tieto stanovy a ostatné vnútroorganizačné predpisy združenia stávajú pre člena záväznými.
3. Členstvo v združení zaniká:
a) dobrovoľným vystúpením člena:
- formou písomného oznámenia doručeného správnej rade združenia alebo;
- verejným vyhlásením na rokovaní valného zhromaždenia;
b) smrťou člena;
c) vyhlásením člena za mŕtveho;
d) obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony;
e) vylúčením člena;
f) zánikom združenia.
4. Člen môže byť zo združenia vylúčený podľa článku IV. ods. 3. písm. e) len vtedy, ak:
a) bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin;
b) závažným spôsobom alebo opakovane porušuje tieto stanovy alebo iné vnútroorganizačné predpisy združenia;
c) napriek predchádzajúcemu upozorneniu predsedu alebo správnej rady koná v rozpore s cieľmi združenia;
d) úmyselne poškodil dobré meno združenia.
5. O vylúčení člena združenia podľa článku IV. ods. 3. písm. e) rozhoduje valné zhromaždenie na základe návrhu správnej rady v súlade s článkom IX. ods. 14. týchto stanov.
 

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena

 

1. Člen združenia má právo:
a) aktívne sa zapájať do činnosti združenia;
b) zúčastňovať sa a hlasovať na valnom zhromaždení;
c) voliť a byť volený do správnej rady združenia;
d) podávať návrhy a pripomienky týkajúce sa činnosti združenia;
e) byť informovaný o aktivitách združenia.
2. Člen združenia je povinný plniť si všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú tieto stanovy alebo iné vnútroorganizačné predpisy a uznesenia orgánov združenia.
3. Členovia orgánov združenia sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s ich činnosťou v združení. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie stanov závažným spôsobom (čl. IV. ods. 4. písm. b). Za dôvernú skutočnosť je považovaná najmä každá informácia, ktorú za dôvernú označí predseda združenia. 
 

 

Článok VI.

Zásady hospodárenia združenia

 

1. Hospodárenie združenia sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.
2. Združenie hospodári so svojím a prenajatým majetkom v súlade s platnými predpismi pre hospodárenie združení a v súlade s rozpočtom, ktorý na základe návrhu správnej rady schvaľuje valné zhromaždenie.
3. Hospodárskym a účtovným rokom je kalendárny rok.
4. Hospodárenie združenia riadi a kontroluje správna rada a výsledky kontroly schvaľuje valné zhromaždenie.
 

 

Článok VII.

Majetok združenia

 

1. Príjmy združenia tvoria:
a) príjmy získané z hospodárenia s majetkom združenia;
b) príjmy z vlastnej činnosti;
c) dotácie zo štátneho rozpočtu, verejných fondov, európskych fondov;
d) dary od fyzických alebo právnických osôb;
e) ostatné príjmy získané v súlade so stanovami a platným právnym poriadkom.
2. Majetkom združenia môžu byť nehnuteľné a hnuteľné veci, finančné prostriedky a ostatné veci potrebné pre existenciu a výkon správy združenia.
3. Výdavky združenia tvoria najmä:
a) výdavky na financovanie účelu združenia a činností na dosiahnutie cieľov združenia;
b) administratívne výdavky;
c) ostatné výdavky.
 

 

Článok VIII.

Orgány združenia

 

Orgánmi združenia sú:
1. valné zhromaždenie;
2. správna rada.
 

 

 

Článok IX.

Valné zhromaždenie

 

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.
2. Valné zhromaždenie najmä:
a) rozhoduje o základných otázkach súvisiacich s činnosťou združenia;
b) volí a odvoláva členov správnej rady;
c) schvaľuje stanovy a ostatné vnútroorganizačné predpisy združenia a ich zmeny;
d) schvaľuje výročnú správu o činnosti združenia;
e) schvaľuje výročnú správu o hospodárení združenia;
f) rozhoduje o vylúčení člena združenia;
g) rozhoduje o zrušení a zlúčení združenia;
3. Valné zhromaždenie je povinná zvolať správna rada najmenej raz za kalendárny rok.
4. Správna rada je povinná zvolať valné zhromaždenie ak o to požiada aspoň 30% členov združenia s programom, ktorí títo členovia navrhnú.
5. Člen združenia, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na zasadnutí valného zhromaždenia, môže písomne splnomocniť iného člena združenia aby konal v jeho mene.
6. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia, a to osobne alebo v zastúpení. Fyzicky prítomných členom na rokovaní musí byť pri tom viac ako 30% všetkých členov združenia.
7. Ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, je správna rada povinná zvolať náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 30 dní odo dňa, kedy sa malo konať pôvodné valné zhromaždenie.
8. Ak náhradné valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné v zmysle odst. 6. zasadá s prítomnými členmi.
9. Členovia prítomní na náhradnom valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení reprezentujú všetkých členov združenia.
10. Program rokovania valného zhromaždenia stanovuje správna rada, pričom zohľadňuje návrhy členov združenia. Správna rada je povinná do programu valného zhromaždenia zaradiť bod, ktorý navrhne najmenej 30% členov združenia.
11. Valné zhromaždenie vedie predseda združenia alebo ním poverená osoba. Ak o to požiada aspoň 30 % členov združenia, valné zhromaždenie vedie osoba navrhnutá týmito členmi, pokiaľ ju na tento účel valné zhromaždenie následne zvolí.
12. Pri hlasovaní má každý člen združenia jeden hlas. V prípade člena povereného zastupovaním neprítomných členov, je k jeho hlasu priradená váha rovnajúca sa počtu písomných splnomocnení od neprítomných členov.
13. Ak tieto stanovy neustanovujú inak, rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou platných hlasov.
14. Na rozhodnutia podľa ods. 2. písm. b), c) a f) je vždy potrebný súhlas aspoň dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých členov združenia.
15. Na rozhodnutia podľa ods. 2 písm. g) je vždy potrebný súhlas všetkých členov združenia.
16. O rokovaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá je členom prístupná k nahliadnutiu v sídle združenia. Zápisnicu vyhotovuje člen združenia schválený k tomu valným zhromaždením.
 

 

Článok X.

Správna rada a predseda združenia

 

1. Správna rada je výkonným orgánom združenia a riadi jeho činnosť. Správna rada je zároveň aj kontrolným orgánom združenia.
2. Správna rada je volená valným zhromaždením. Kandidáta na člena správnej rady môže navrhnúť ktorýkoľvek člen združenia.
3. Správna rada má troch členov, volených bez časového obmedzenia.
4. Členom správnej rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je členom združenia a je bezúhonná.
5. Členstvo v správnej rade zaniká:
a) dňom doručenia oznámenia o odstúpení člena správnej rady predsedovi združenia alebo verejným vyhlásením na rokovaní správnej rady;
b) dňom uvedenom v rozhodnutí valného zhromaždenia o odvolaní, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov alebo ustanovenia týchto stanov, alebo prestane spĺňať podmienky voliteľnosti za člena správnej rady;
c) dňom zániku členstva v združení podľa článku IV. ods. 3.
6. Na čele správnej rady je predseda, ktorého si správna rada volí spomedzi svojich členov, väčšinou hlasov svojich členov. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje ním splnomocnený člen združenia. Osoba zastupujúca predsedu nemá štatutárne právo.
7. Predseda správnej rady je zároveň predsedom občianskeho združenia. Predseda združenia je zároveň jeho štatutárnym orgánom.
8. Správna rada:
a) volí a odvoláva predsedu;
b) zvoláva valné zhromaždenie;
c) hospodári s majetkom združenia v súlade s platnými právnymi predpismi a schváleným rozpočtom;
d) spravuje evidenciu príjmov a výdavkov združenia;
e) schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku;
f) schvaľuje rozpočet a plán činnosti združenia;
g) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie správu o činnosti a hospodárení združenia;
h) rozhoduje o prijatí nových členov združenia;
i) podáva návrhy valnému zhromaždeniu na zmeny stanov združenia;
j) kontroluje činnosť združenia;
k) rozhoduje o ostatných záležitostiach združenia, ktoré nespadajú do právomoci valnému zhromaždeniu;
l) schvaľuje pracovné zmluvy zamestnancom združenia.
9. Správnu radu zvoláva predseda združenia spravidla raz za štvrť rok.
10. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Rokovanie správnej rady vedie predseda alebo ním poverený člen správnej rady.
11. Člen správnej rady, ktorý sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť na zasadnutí správnej rady, môže písomne splnomocniť iného člena združenia, aby konal v jeho mene.
12. Správna rada rozhoduje väčšinou hlasov svojich členov.
13. Člen správnej rady môže zo svojej funkcie kedykoľvek odstúpiť na základe písomného oznámenia doručeného predsedovi. Správna rada o tom informuje nasledujúce valné zhromaždenie.
14. Ak sa člen správnej rady nezúčastní bez náležitého ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutí správnej rady, správna rada mu pozastaví členstvo v tomto orgáne do konania najbližšieho valného zhromaždenia.
15. Ak počet členov správnej rady poklesne pod troch, je správna rada oprávnená do konania najbližšieho valného zhromaždenia kooptovať nových členov správnej rady z členov združenia, na základe jednomyseľného rozhodnutia.
16. Predseda združenia sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením doručeným ktorémukoľvek členovi správnej rady združenia.
17. Správna rada si môže zriadiť kanceláriu na zabezpečenie plnenia svojich úloh a činnosti združenia.
18. Správna rada predkladá valnému zhromaždeniu návrh na odmeny členom združenia a členom správnej rady za odvedenú prácu a vykonávané činnosti v prospech združenia.
 

 

Článok XI.

Konanie v mene združenia

 

1. Konať v mene združenia je oprávnený predseda združenia alebo ním poverený člen správnej rady.
2. Člen správnej rady môže požiadať, aby konkrétny úkon predsedu správnej rady bol vopred schválený dvojtretinovou väčšinou členov správnej rady.
 

 

 

Článok XII.

Satelit združenia

 

1. Za satelit združenia je považovaný neformálny záujmový spolok občanov, ktorého aktivity sa stotožňujú s cieľmi a poslaním združenia a ktorý prostredníctvom svojho hovorcu písomne požiadal správnu radu združenia o podporu svojich aktivít a činnosti.
2. V nadväznosti na článok II. ods. 4. je základom vzájomnej spolupráce štatút satelitného spolku, ktorý schvaľuje správna rada združenia. Jeho prijatím má satelitný spolok:
a) právo využívať služby poskytované združením vrátane jeho personálneho, materiálneho a technického vybavenia;
b) právo na vedenie oddelenej účtovnej agendy súvisiacej s činnosťou satelitu.
3. Osoby zúčastnené na aktivitách satelitného spolku nie sú členmi združenia, majú však právo využívať služby a pôžitky vyplývajúce z platného štatútu satelitného spolku a aktuálnych uznesení správnej rady.
4. Člen satelitného spolku plne rešpektuje a plní všetky povinnosti, ktoré mu ukladajú tieto stanovy, štatút satelitného spolku alebo iné vnútroorganizačné predpisy a uznesenia orgánov združenia.
5. Štatút satelitného spolku musí obsahovať časť pojednávajúcu o „Zrušení satelitného spolku rozhodnutím Správnej rady združenia bez udania dôvodu“.
 

 

 

Článok XIII.

Zánik združenia

 

1. Združenie zaniká na základe rozhodnutia valného zhromaždenia dňom jeho výmazu z príslušného registra.
2. Do 15 dní od rozhodnutia valného zhromaždenia o zániku združenia má správna rada povinnosť informovať hovorcu satelitného spolku o tomto rozhodnutí a v zmysle prijatého štatútu ukončiť vzájomnú spoluprácu sním.
3. Pred zánikom združenia sa vykoná jeho likvidácia v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Likvidátora schvaľuje valné zhromaždenie na návrh správnej rady. Zánik združenia ohlási likvidátor príslušným orgánom do 15 dní po ukončení likvidácie.
4. Likvidačný zostatok zaniknutého združenia v zmysle rozhodnutia valného zhromaždenia o likvidácii bude venovaný na charitatívne a verejnoprospešné účely.
 

 

Článok XIV.

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia

 

1. Pokiaľ dôjde medzi členmi združenia k sporu o význame ustanovení týchto stanov, ich výklad podá predseda združenia.
2. Tieto stanovy združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
3. Originál stanov je záujemcom dostupný k nahliadnutiu v sídle združenia.
 

Stanovy schválené valným zhromaždením 14.2.2012 

 

 

 

Stanovy OZ