Občan a bytie

Harmónia v spoločnosti

začína u Teba...

 

BYTIE, EXISTENCIA a SPOLOČENSKÁ REALITA sú témy, o ktorých hovoríme každý deň. Debata sa zvyčajne týka niektorej oblasti BYTIA, ktorú sme rozdelili do 14 celkov. Diskutujúci na túto tému by mali vedieť obhájiť svoj postoj k nim. Preto rozdelenie ponúkame i s komentárom.

  

1. Rodina je to najcennejšie, čo spoločnosť má. Základ tvorí žena a muž. Ich BEZHRANIČNÝM poslaním je zabezpečiť: plodenie detí a starostlivosť o detí; o ich fyzický a duševný rozvoj/zdravie; o výchovu. Výchova je vnímaná: ako poznávanie, učenie sa a zoznamovanie sa s praxou; ako prijatie viery a filozofie o EXISTENCII a BYTÍ; ako príprava k rodičovstvu; ako uplatňovanie prejavov zdvorilosti, úcty, pomoci a vzťahu k spoločnosti; ako príprava na ovplyvňovanie duchovného a hmotného dedičstva spoločnosti. Jedinečným a bezhraničným cieľom rodiny je vytvoriť novú HARMONICKÚ RODINU.

2. Vzdelanie, poznávanie nepoznaného. Podmieňuje rozvoj ducha a túžbu po neustálom sebazdokonaľovaní sa. Túžbu kriticky myslieť, komunikovať a konať správne. Túžbu stať sa najlepším občanom Zeme.

3. Zdvorilosť a etiketa dávajú základ pre trvalo udržateľný rozvoj BYTIA a EXISTENCIE na Zemi. V nás zakorenená slušnosť je ovplyvnená kresťanskými tradíciami. Na nich sú postavené naše prejavy, konanie a rozhodovanie. Vážme si ich rovnako, ako iné kultúry si vážia tie svoje. Nevnucujme im ich, a neprijímajme ich od nich, pokiaľ nevieme si zdôvodniť že sú správne!

4. Informovanosť, a dostupnosť informácií, majú vplyv na BYTIE a EXISTENCIU. Nedostatok informovanosti, nezáujem byť informovaný, alebo zneužívanie informovanosti sú prejavom chorej spoločnosti. Signálom nezodpovedného prístupu k spoločenským hodnotám a občanom Zeme.

5. Právo a spravodlivosť odrážajú harmóniu BYTIA a EXISTENCIE občanov v danom čase a v danom prostredí. Sú prienikom výchovy, vzdelania, zdvorilosti a informovanosti. Odrazom našich pocitov, svedomia a okamžitého stavu objektívnej reality spoločnosti. Je povinnosťou každého občana sledovať tento stav, zaujať k nemu kritický postoj, navrhnúť riešenia a rešpektovať aktuálny výsledok.

6. Zdravie, fyzická a duševná pohoda odráža starostlivosť občana o svoje fyzické a duševné zdravie. Je povinnosťou občana zdravo žiť, súťažiť, prezentovať seba a ľudí, ktorí mu k tomu dopomohli. Má povinnosť na úkor pohodlia a nečinnosti udržiavať/zlepšovať svoju duševnú a fyzickú kondíciu. Napriek tejto povinnosti nejde len o jednostranný záujem občana. Spoločnosť má povinnosť občana v tomto podporovať a pomáhať mu.

7. Príroda a životné prostredie sú vzácnosťou, jedinečnosťou, na ktorú žiadny občan nemá právo. Voda, vzduch a zem sú nám len prepožičané. V priestore, kde sa nachádzame, máme povinnosť ich chrániť a o ne sa starať. Mali by sme si byt vedomí skutočnosti, že ak nám niekto niečo požičia mali by sme to vrátiť vždy v stave lepšom a tiež s úrokmi!.

8. Práca a podnikanie sú aktivity, ktorých prostredníctvom vytvárame spoločenské hodnoty potrebné pre uspokojenie potrieb občanov a Zeme. Povinnosťou občana je čestne pracovať, podnikať, dodržiavať spravodlivosť a konať tak, aby to bolo na prospech živých aj mŕtvych. Nie na prospech márnivosti a tvorby osobného obohatenia sa.

9. Dedičstvo, objektívna realita spoločnosti, je okamžitá hodnota, súbor všetkých duchovných, kultúrnych, historických, prírodných, spoločenských, hmotných a ostatných daností, ktorých stav a správanie ovplyvňujú občania prítomní v danom čase a v priestore dotknutom týmto dedičstvom. Povinnosťou týchto občanov je dedičstvo chrániť, zveľaďovať a zabraňovať jeho zneužívaniu v prospech jednotlivcov.

10. Bezpečnosť, ochrana majetku, BYTIA a EXISTENCIE. Súbor inštitúcií a aktivít, ktoré majú za cieľ zabezpečiť vo vymedzenom priestore stabilitu BYTIA a EXISTENCIE. Príčiny odklonu od nastavených očakávaní, od HARMÓNIE, je nutné predvídať a pripraviť sa na ne. V prípade výskytu ich odstrániť/brániť ich rozšíreniu (neželané zásahy osôb z vnútra/mimo spoločnosti, nečakané udalosti, živelné pohromy, iné vplyvy a udalosti).

11. Ekonomika. Súbor inštitúcií a aktivít, ktoré vo vymedzenom priestore zabezpečujú potrebné finančné krytie občanov na správu, riadenie a trvalo udržateľný rozvoj dedičstva spoločnosti. Príjem, výdaj a tvorba zdrojov musia tvoriť harmonický celok, v ktorom nie je miesto pre obohatenie sa jednotlivca.

12. Reprezentácia, propagácia a vzory. Jedinečné aktivity a prejavy občana/obce/spoločnosti, ktoré sú prínosom a príkladom pre ostatných občanov a prínosom pre BYTIE a EXISTENCIU, je potrebné zviditeľniť aj mimo hranice priestoru, ktorého sa týkajú. Je povinnosťou občana mimo územia jeho pôsobnosti konať a správať sa tak, aby pozitívne prezentoval seba a spoločnosť ľudí, ktorých prostredníctvom boli prezentované ciele a výsledky dosiahnuté..

13. Charita, pomoc, núdza, sociálne zabezpečenie. Súbor inštitúcií a aktivít, ktoré vo vymedzenom priestore zabezpečujú aby životný štandard občanov nedosiahol stavu chudoby/núdze. Zabezpečujú, aby tí, čo pomoc momentálne nepotrebujú ju poskytli v prospech tých, ktorí sú na ňu momentálne odkázaní. Aktivity majú znak nezištnosti, empatie, úcty. Rešpektujú „vyšší princíp“, v ktorom solidarita ľudí umožní každému občanovi žiť dôstojný život.

14. Zábava, oddych, relax a voľný čas. Osobné aktivity občanov, ktoré spoločnosť usmerňuje tak, aby v nich dominovali prejavy UBUNTU a bola potláčaná márnivosť, individualizmus, chamtivosť, hrubosť a iné negatívne prejavy. Aktivity je potrebné vnímať ako odmenu za dobre vykonané spoločné dielo nás všetkých pre spoločnosť a Zem.
 

 Peter Jahn,

aktualizované 31.1.2016

Mne sú tieto fenomény vlastné. Nevnucujem ich. Ponúkam ich len ako základ pre zamyslenie sa. Ako základ pre komunikáciu o tom, ako má vyzerať harmonická spoločnosť.

  

Spoločenská hodnota


UA reme, analyzátor voľby